انجمن های تخصصی الکترونیک و رباتیک تکنوالکترو

نسخه‌ی کامل: توضیح در مورد ساخت تابع نمایی مختلط در C
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
من یک کد متلب را به C تبدیل کرده ام. اما بعضی قسمت ها را متوجه نمی شوم.
کد متلب به این صورت است:کد:
w(n,1) = exp((-1i*2*pi*(r-1)*(n-1))/(N/2));
wn(r,1)=exp((-1i*2*pi*(r-1))/(N));


مشخص است که قرار است دو تا نمایی ایجاد شود. N=64 و r=1:N و n=1:32
کد C به شکل زیر است:کد:
ai = ((1.0 + (real_T)i) - 1.0) * -6.2831853071795862 * ((1.0 + (real_T)n)
- 1.0);
if (ai == 0.0) {
w[n].re = -0.0;
w[n].im = 0.0;
} else {
w[n].re = 0.0;
w[n].im = ai / 32.0;
}

b_exp(&w[n]);
ai = -6.2831853071795862 * ((1.0 + (real_T)i) - 1.0);
if (ai == 0.0) {
wn[i].re = -0.0;
wn[i].im = 0.0;
} else {
wn[i].re = 0.0;
wn[i].im = ai / 64.0;
}

b_exp(&wn[i]);


لطفا ai و b_exp را توضیح دهید؟؟
ضمنا پیام های کامپایل این هاست:
  ld returned 1 exit status 
  [Linker error] undefined reference to `WinMain@16' 
  [Linker error] undefined reference to `b_exp'  

[i][i][i][i] [/i][/i][/i][/i]